Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto ako dotknutá osoba vyjadrujem prevádzkovateľovi Mgr. Eva Jedličková – Monte s Evi, IČO: 48024627, DIČ: 1121199079 svoj súhlas so spracovaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, emailovej adresy, tel. kontaktu na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:
1. počas celej doby trvania kurzu a po ukončení kurzu až do odvolania
2. marketingu, a to počas celej doby trvania kurzu a po ukončení trvania jurzu, až do odvolania.
                                                                                                                                                                                                 
Týmto ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním mena, priezviska, adresy trvalého pobytu dotknutej osoby na nasledovné účely a po nasledovnú dobu:
1. počas celej doby trvania kurzu a po ukončení trvania kurzu až do odvolania
2. marketingu, a to počas celej doby trvania kurzu a po ukončení trvania kurzu až do odvolania.
                                                                                                                                                                                                 
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa evi@montesevi.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba a zároveň aj ako zákonný zástupca dotknutej osoby vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a dobrovoľne.